Furoshiki Bag Handles - Black Walnut -Large 24.5cm

Furoshiki Bag Handles - Black Walnut -Large 24.5cm24.5 x 4.5 x 1 cm